Usluge

  Knjigovodstvo

 • Ustrojavanje i vođenje svih poslovnih knjiga i evidencija poduzeća :  dnevnik, glavna knjiga, kunsko i devizno poslovanje, knjige ulaznih i izlaznih računa
 • Ustrojavanje i vođenje svih poslovnih knjiga i evidencija obrtnika: knjiga primitaka i izdataka, knjige ulaznih i izlaznih računa, knjige tražbina i obveza
 • Ustrojavanje i vođenje evidencija: dugotrajne imovine, materijalno i robno knjigovodstvo, salda konti dobavljača i kupaca, analitike plaća radnika i porezne kartice radnika, nadzorne knjige uvoza i izvoza i sve druge propisane evidencije

  Računovodstveni poslovi

 • Obračun PDV-a
 • Obračun amortizacije
 • Obračuni plaća i naknada radnika, uz sastavljanje svih propisanih izvještaja
 • Obračun naknada prijevoza na posao, putnih naloga, terenskih dodataka, naknada za godišnji odmor i drugih nadoknada troškova radnicima
 • Obračun ugovora o djelu, autorskih honorara i ostalih drugih dohodaka
 • Obračun proizvodnje kod proizvodnih poduzeća

  Sastavljanje izvještaja

 • Tromjesečni financijski izvještaji
 • Godišnji financijski izvještaji
 • Popunjavanje obrazaca i pripremanje ostalih dokumenata zahtijevanih od strane banaka u svezi kredita
 • Izrada posebnih izvještaja prema potrebama klijenata

  Izrada poreznih prijava

 • Priprema i izrada propisanih poreznih evidencija, obračuna, temeljnih financijskih izvještaja i godišnjih poreznih prijava
 • Pravodobno informiranje klijenata o promjenama koje se odnose na specifičnosti njegova poslovanja
  Poslovne usluge
 • Dostava dokumenata i obrazaca elektronim putem  Poreznoj upravi ,  FINA-i
 • Prijave i odjave radnika kod HZMO i  HZZO
 • Porezno  savjetovanje
 • Sudjelovanje i asistiranje Poreznoj upravi i drugim tijelima u nadzornom postupku
 • Ostale poslovne usluge prema zahtjevima klijenata

 

Vaš pouzdani partner - Knjigovodstveni ured VIDAK